Přejít na obsah

Podmínky poskytování

Myšlenkou Draw Planet je, že tvořit dokáže každý, kdo aspoň trochu chce, touží po tom. Stačí začít!

Děláme všechno pro to, abychom skrz umění a tvorbu pomohli lidem si odpočinout, začít lépe vnímat svět kolem sebe, udělat si na sebe čas a začít si konečně plnit své sny – a tím se řídíme i ve vztahu s Vámi – našimi zákazníky, studenty, nebo jednoduše řečeno kamarády.

Snažíme se pro Vás dělat všechno tak, abyste měli duševní klid a komfort a mohli tvořit, umělecky se rozvíjet, zkoušet různé techniky a vyjadřovat sebe a své pocity. Pokud Vám ale připadá, že bychom něco mohli dělat jinak a lépe, nebo dokonce jste s něčím nespokojeni – pak nám prosíme Vás dejte vždycky vědět. Pošlete nám email na [email protected] anebo na [email protected] a my uděláme vše pro to, abyste zůstali spokojeni a my našli řešení. Skoro všechno se dá domluvit – napište nám a probereme to 🙂

I kurzy Draw Planet však musí mít určitý řád a musí se řídit zákony a předpisy.

Ale nikdo se nemusí bát. To, jak se u nás v Draw Planet cítíte, že můžete malovat a tvořit bez zábran, v atmosféře pohody a klidu, že se můžete bez obav na nás obrátit s jakýmkoli problémem a vše se snažíme domluvit s každým z vás individuálně – to není dáno předpisy a podmínkami, ale lidmi, kteří za myšlenkou Draw Planet stojí a kteří se o kurzy a o studenty starají.

Konec konců – předpisy a zákony se mohou změnit, lidé ale zůstávají a s nimi i pohoda – to vám za Draw Planet slibujeme.

 

Všeobecné obchodní podmínky výtvarných kurzů Draw Planet 

Co je co a kdo je kdo ve všeobecných obchodních podmínkách – aby v tom nebyl úplně zmatek 🙂

I. Definice pojmů

 1. „Poskytovatel“ je společnost Výtvarná škola Draw Planet, s.r.o., IČ:05652952, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, PSČ 17000, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 267767.
 2. „Plán kurzů“ je seznam aktuálně plánovaných kurzů, workshopů, lekcí zaměřených na výuku a praktická cvičení v oblastech výtvarného umění a tvorby, obvykle konaných v prostorách ateliérů Draw Planet, nebo na místech jinak určených (typicky při tvorbě v exteriérech). Souhrnně se jedná o tematicky zaměřené služby využití volného času v poskytovatelem určeném termínu.
 3. „Kurz“ je jakýkoli kurz z plánu kurzů poskytovatele. V těchto všeobecných obchodních podmínkách je pojmem „kurz“ rovněž myšlen i jakýkoli workshop, jakákoli samostatně nabízená lekce a obdobné služby poskytovatele.
 4. „Student“ je fyzická osoba, která se účastní kurzu a sama uzavřela smlouvu o umístění v kurzu.
 5. „Účastník“ je fyzická osoba, která se účastní kurzu, avšak sama smlouvu o umístění v kurzu neuzavřela.
 6. „Klient“ je právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela partnerskou smlouvu nebo smlouvu o umístění v kurzu pro jednoho nebo více účastníků nebo zakoupila poukaz.
 7. „Smlouva o spolupráci“ je smlouva stanovující specifické podmínky, bývá uzavírána typicky mezi poskytovatelem a klientem.
 8. „Smluvní vztah“ je tvořen smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 9. „Kurzovné“ je cena poskytnutí služeb poskytovatele, poskytovaných studentovi v rámci konkrétního kurzu. Pro pomůcky, materiály, drobné občerstvení (např. sušenky, oplatky, ovoce, voda, káva, čaj, apod.), atd., poskytované v rámci jednotlivých kurzů bez dalších příplatků, tj. tzv. „zdarma“ platí, že jejich poskytnutí je již součástí uváděné ceny. Rozsah a konkrétní položky takto poskytované v rámci jednotlivých kurzů se mohou lišit a jsou závislé na zaměření, době a místě konání kurzů a na dohodě s účastníky kurzů.
 10. „Poukaz“ je potvrzení vydané poskytovatelem, na základě kterého lze čerpat slevu na služby poskytovatele v určeném rozsahu a termínu. Poukaz může mít formu dárkového poukazu, voucheru, nebo po dohodě s klientem individuální podobu designu.

 

Čím to všechno začíná – nabídkou ateliérů Draw Planet. Je tam toho hodně, ale nebojte – když si nebudete jistí čím začít, napište nám na email a můžete se přijít podívat, nebo si i něco vyzkoušet 🙂

II. Plán kurzů

 1. Poskytovatel plán kurzů zveřejňuje na internetových stránkách drawplanet.cz a prostřednictvím vybraných marketingových prostředků (Facebook, letáky, inzerce v tisku apod.)
 2. Plán kurzů informuje o tematickém zaměření jednotlivých kurzů, obsahu, struktuře a jejich běžném rozsahu v podobě, v jaké již se konaly, aktuálně probíhají a jak jsou běžně plánovány, o jejich nejbližších termínech a místě konání.
 3. Jednotlivé kurzy mohou být individuálně přizpůsobovány aktuálně se účastnícím studentům. Veškerá prezentace služeb a kurzů poskytovatele na stránkách drawplanet.cz je výzvou informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o jejich poskytování v podobě přesně odpovídající zobrazení a obecnému zveřejněnému popisu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Plán kurzů zveřejněný na internetových stránkách www.drawplanet.cz obvykle uvádí i informaci, kterými lektory jsou kurzy vedeny. Tyto informace jsou předpokladem poskytovatele, nikoli závazkem. Poskytovatel vyvíjí snahu, aby jednotlivé kurzy proběhly a současně aby proběhly také v nejvyšší možné kvalitě. Z důvodů na straně poskytovatele nebo z důvodů na straně lektora (např. nemoc, osobní překážky, aj.) může být kurz veden jiným lektorem bez předchozího upozornění.
 5. V případě, že kurz bude probíhat na jiném, než původně dle plánu kurzů předpokládaném místě, je poskytovatel povinen o tomto informovat s přiměřeným předstihem všechny studenty a účastníky.

 

Jestli vás možnosti zaujaly a chcete si objednat kurz, stačí, když máte chuť. Dejte nám vědět a my už se o Vás postaráme. Není se čeho bát, hrrr do toho 🙂

III. Objednávka

 1. Kurz lze objednat zájemcem vyplněním formuláře na stránkách drawplanet.cz, či zasláním emailu na adresu [email protected] nebo [email protected] případně [email protected], kde ve všech případech uvede své případné dotazy k upřesnění.
 2. Odeslání objednávky dle předchozího ustanovení je odesláním návrhu na uzavření smlouvy.
 3. Po oboustranném odsouhlasení obsahu a podmínek objednávky zájemcem a poskytovatelem, je objednávka ve své odsouhlasené podobě platná.
 4. V případě uzavření smlouvy bude plněno především s ohledem na obsah platné objednávky ve smyslu předchozího ustanovení.
 5. Pro sjednání platné objednávky a pro oboustranné odsouhlasení jejího obsahu je využito především e-mailových zpráv.
 6. Součástí odsouhlasení objednávky je i poskytnutí platebních instrukcí poskytovatelem zájemci.
 7. Přijetím příslušné úhrady poskytovatelem, provedené řádně dle instrukcí poskytovatele zájemcem je smlouva uzavřena. Smlouva je platná po celou dobu čerpání služeb dle příslušné oboustranně odsouhlasené objednávky.

 

Když chcete darovat poukaz nebo voucher, ať se to jmenuje tak nebo tak, vždycky uděláte radost 🙂

IV. Poukazy

 1. Zakoupením poukazu, označovaného i jako „voucher“, „dárkový voucher“, „dárkový certifikát“ apod., může klient sjednat slevu pro jím určenou osobu.
 2. Poukaz je vystavován poskytovatelem ve fyzické podobě dle dohody s klientem.
 3. Poukaz, vystavovaný poskytovatelem má omezenou platnost. Každý poukaz je označen jedinečným identifikátorem a je určen pro použití určenou oprávněnou osobou, při čerpání určených služeb poskytovatele.
 4. Doba platnosti poukazu je 4 měsíce ode dne jeho vystavení, není-li výslovně sjednána s klientem jiná doba platnosti.
 5. Součástí dohody mezi klientem a poskytovatelem je určení:
  1. služeb poskytovatele, k jehož úhradě lze poukaz použít
  2. identifikace a kontaktní údaje klienta
  3. identifikace osoby oprávněné k uplatnění poukazu (tj. zájemce o kurz, příjemce poukazu))
  4. kontaktní údaje oprávněné osoby
  5. způsob úhrady ceny za vystavení poukazu klientem
  6. datum vystavení a způsob převzetí (předání) poukazu
  7. grafická podoba poukazu a případné individuální a specifické podmínky
 6. Provedením řádné úhrady klientem je uzavřena smlouva mezi poskytovatelem a klientem, jejímž předmětem je poskytnutí slevy oprávněné osobě při čerpání služeb poskytovatele v průběhu doby platnosti poukazu a to až do výše sjednané ceny poukazu a výroba poukazu. Tato smlouva je platná ode dne přijetí příslušné platby poskytovatelem do okamžiku provedení příslušného čerpání slevy oprávněnou osobou, nejdéle však po dobu platnosti poukazu.
 7. Výroba poukazu je zahájena v den přijetí platby poskytovatelem.
 8. Čerpání slevy poskytované na základě vystaveného poukazu proběhne okamžikem, kdy mezi poskytovatelem a oprávněnou osobou dojde k dohodě na termínu konání (anebo zahájení) kurzu z nabídky poskytovatele, k úhradě jehož ceny bude sleva použita. Tato dohoda probíhá obdobně, jako v případě objednání kurzu zájemcem. Provedením čerpání slevy oprávněnou osobou poukaz ztrácí další platnost.
 9. Vystavené poukazy nelze proplácet.
 10. V případě ztracených a/nebo poškozených poukazů je jejich náhrada možná výhradně na základě dohody s osobou, která prokáže, že je osobou oprávněnou a/nebo s klientem v době, kdy předání oprávněné osobě ještě nenastalo.
 11. Každý poukaz lze uplatnit pouze jednou, není-li výslovně a písemně pro konkrétní případ předem sjednáno s klientem jinak.

 

Kdy a jak provádět úhrady?  Vždy nejlépe hned po domluvení objednávky.  Pokud objednáváte na poslední chvíli, domluvíme se emailem 🙂

V. Platby

 1. Úhrady za kurzy musí být provedeny tak, aby byly přijaty poskytovatelem do 14 dnů ode dne odsouhlasení objednávky a alespoň 7 dnů před zahájením kurzu.
 2. V případě, že k přijetí úhrady dojde později než 7 dnů před zahájením kurzu a/nebo než 14 dnů od odsouhlasení objednávky, není poskytovatel povinen služby poskytnout v celém rozsahu odsouhlasené objednávky. Po přijetí úhrady v termínech dle tohoto ustanovení je o případných změnách v rozsahu plnění poskytovatel povinen neprodleně studenta informovat. Potvrdí-li poskytovatel přijetí úhrady a neoznámí-li současně změnu v rozsahu služeb, má se za to, že služby budou poskytnuty v rozsahu sjednaném odsouhlasenou objednávkou.

 

Jestliže se něco nepovedlo, v každém případě nám dejte co nejdříve vědět na email a řešení určitě společně najdeme 🙂

VI. Storno a náhrady

 1. V případech, kdy z vážných důvodů nebude možné, aby student absolvoval konkrétní kurz (nemoc, jiné nepředvídatelné okolnosti apod.), bude ze strany studenta i ze strany poskytovatele vyvíjena snaha, aby bylo sjednáno obdobné plnění v odpovídajícím rozsahu.
 2. V případě, že objednaný a uhrazený kurz bude poskytovatelem jednostranně zrušen z jeho zavinění, neprodleně o tom uvědomí všechny studenty a účastníky a sdělí možné termíny náhradního plnění. Nebude-li v takovém případě sjednáno poskytnutí náhradního plnění, poskytovatel vrátí studentům přijaté úhrady a to ve výši odpovídající neposkytnutému plnění v případě zrušení části kurzu, nebo až do výše přijatých úhrad v případě zrušení celého kurzu.
 3. V případě zrušení účasti na kurzu ze strany studenta před zahájením kurzu, vrátí poskytovatel studentovi přijatou úhradu za kurz po odečtení storno poplatku, který činí:
  1. 0% z ceny kurzu (vráceno 100%), pokud je účast studentem zrušena alespoň 30 dnů před zahájením kurzu
  2. 20% z ceny kurzu (vráceno 80%), pokud je účast studentem zrušena méně než 30 dnů, ale alespoň 14 dnů před zahájením kurzu
  3. 50% z ceny kurzu (vráceno 50%), pokud je účast studentem zrušena méně než 14 dnů, ale alespoň 7 dnů před zahájením kurzu
  4. 70% z ceny kurzu (vráceno 30%), pokud je účast studentem zrušena méně než 7 dnů, ale alespoň 3 dny před zahájením kurzu
  5. 90% z ceny kurzu (vráceno 10%), pokud je účast studentem zrušena přede dnem zahájení kurzu, ale méně než 3 dny před zahájením kurzu
 4. V případě zrušení účasti na kurzu ze strany studenta (účastníka) po zahájení kurzu nelze vracet provedené úhrady. Student (účastník) však může na základě dohody s poskytovatelem za sebe určit náhradníka.
 5. V případě neúčasti studenta – oprávněné osoby, na kurzech s uplatněním čerpání slevy na základě poukazu lze studentovi vracet dle předchozího ustanovení úhrady, které sám uhradil nad rámec poskytnuté slevy.
 6. Objednávku poukazu lze stornovat nejpozději v den přijetí platby poskytovatelem a současně nejpozději 7 dnů před jeho datem vystavení. Zrušení a/nebo storno platnosti poukazu nebo jeho objednávky je oprávněn navrhnout pouze poskytovatel, nebo klient, který poukaz objednal a uhradil.
 7. V případě zrušení objednávky poukazu klientem, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu nákladů na přípravu a výrobu poukazu a to až do výše =300,-Kč.
 8. Zrušení platnosti nebo storno poukazu není možné po okamžiku určení kurzu oprávněnou osobou s čerpáním slevy.

 

Obecně, nebo-li co se nevešlo nebo nehodilo do předchozích kapitol, všechno se nedá zaškatulkovat 🙂

VII. Obecná ustanovení

 1. Vztahy mezi poskytovatelem a zájemcem a/nebo studentem a/nebo účastníkem a/nebo klientem se řídí českými zákony v platném znění. Veškeré případné spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány podle českého práva, českým soudem na území Hl. města Prahy.
 2. Zájemce, student, klient a/nebo účastník prohlašuje, že si je vědom svých práv ochrany jeho osobních údajů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a je srozuměn a souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě, které od něj poskytovatel získá v souvislosti s objednáváním, uzavřením smlouvy, správou Smlouvy a/nebo poskytováním služeb, poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy České republiky, a to na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Poskytnuté osobní údaje budou poskytovatelem zpracovány za účelem registrace, informování o novinkách a nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách poskytovatele. K zajištění těchto činností je poskytovatel oprávněn pověřit třetí osobu. Zájemce, student, klient a/nebo účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 až § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, apod.
 3. Poskytování kurzů je poskytováním služeb využití volného času, a podnikatel (poskytovatel) tato plnění poskytuje v určeném termínu. Dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1837, písm. j), spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 4. S ohledem na citované ustanovení obč. zákoníku, je ukončení smlouvy možné dohodou, nikoli odstoupením.
 5. Během kurzů je poskytovatel oprávněn a zájemce, student, klient, účastník a/nebo zákonný zástupce k tomu uděluje výslovný souhlas, bezúplatně pořizovat fotodokumentaci a zvukově-obrazové záznamy o jejich průběhu včetně podobizen účastníků a přítomných osob a o vytvářených dílech.
 6. Poskytovatel je oprávněn a zájemce, student, klient, účastník a/nebo zákonný zástupce k tomu uděluje výslovný souhlas, pořízené fotografie a záznamy, včetně podobizen účastníků a přítomných osob a vyobrazení vytvářených děl bezúplatně použít a zveřejnit na internetu a ve svých propagačních materiálech.
 7. Zájemce, student, klient a/nebo účastník uděluje poskytovateli bezplatnou licenci k užití jeho díla, které vznikne v průběhu kurzů poskytovatele a to licenci nevýhradní, územně neomezenou, na dobu trvání majetkových práv. Poskytovatel není povinen licenci využít. Na základě udělené licence je poskytovatel oprávněn užít části díla nebo celá díla a/nebo jejich reprodukce dle svého uvážení, jednotlivě i jako součást díla souborného, spojovat je s jinými díly, zveřejňovat je, použít jako předlohu či vzor při kurzech ve svých informačních i propagačních materiálech.
 8. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek poskytovatel zveřejňuje na internetových stránkách https://www.drawplanet.cz.
 9. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2017 a nahrazují ke dni své účinnosti veškerá předchozí znění.

Také Vám připadá tohle čtení nezáživné? Víme, co je nejlepší 🙂

NÁPAD, STÍŽNOST, POCHVALA, PROBLÉMEK, RADOST, OTÁZKA?

Napište nám prosím na [email protected]