Přejít na obsah
Menu

Podmínky poskytování a osobní údaje

Myšlenkou Draw Planet je, že tvořit dokáže každý, kdo aspoň trochu chce, touží po tom. Stačí začít! 

Děláme všechno pro to, abychom skrz umění a tvorbu pomohli lidem si odpočinout, začít lépe vnímat svět kolem sebe, udělat si na sebe čas a začít si konečně plnit své sny – a tím se řídíme i ve vztahu s Vámi – našimi zákazníky, studenty, nebo jednoduše řečeno kamarády.

Snažíme se pro Vás dělat všechno tak, abyste měli duševní klid a komfort a mohli tvořit, umělecky se rozvíjet, zkoušet různé techniky a vyjadřovat sebe a své pocity. Pokud Vám ale připadá, že bychom něco mohli dělat jinak a lépe, nebo dokonce jste s něčím nespokojeni – pak nám prosíme Vás dejte vždycky vědět. Pošlete nám email na [email protected] a my uděláme vše pro to, abyste zůstali spokojeni a my našli řešení. Skoro všechno se dá domluvit – napište nám a probereme to 🙂

I kurzy Draw Planet však musí mít určitý řád a musí se řídit zákony a předpisy.

Ale nikdo se nemusí bát. To, jak se u nás v Draw Planet cítíte, že můžete malovat a tvořit bez zábran, v atmosféře pohody a klidu, že se můžete bez obav na nás obrátit s jakýmkoli problémem a vše se snažíme domluvit s každým z vás individuálně – to není dáno předpisy a podmínkami, ale lidmi, kteří za myšlenkou Draw Planet stojí a kteří se o kurzy a o studenty starají.

Konec konců – předpisy a zákony se mohou změnit, lidé ale zůstávají a s nimi i pohoda – to vám za Draw Planet slibujeme.

 

Provoz webových stránek, internetových prezentací, technologické a logistické zázemí zajišťuje New Trade Technologies s.r.o., IČ: 27223752, vlastník značky a programových konceptů vedení kurzů Draw Planet. Webové stránky, internetové prezentace apod. poskytují informace a umožňují prezentaci aktivit a kurzů, které jsou realizovány držiteli licence pro uřívání značky Draw Planet. Aktuálními poskytovateli aktivit a kurzů jsou rezentaci a nabídku aktivit a kurzů Association For The Education Development z.s., IČ: 09723846 se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5 (dále i jen „Asociace Draw Planet“) a společnost Lepus Art s.r.o.., IČ: 17140315, se sídlem Praha 3, Žižkov, Lupáčova 891/7 (dále i jen „Draw Planet Lepus“).

Pravidla účasti na kurzech Asociace Draw Planet

Poskytovatelem kurzů Asociace Draw Planet je Association For The Education Development z.s, IČ: 09723846 se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5, neplátce DPH.

Korespondenční adresa: Sokolovská 27a/93, Praha 8.

Kurzů Asociace Draw Planet se mohou účastnit členové Asociace Draw Planet.

V souladu se stanovami Asociace Draw Planet, jsou stanoveny podmínky členství a účasti na pořádaných aktivitách vnitřním předpisem takto:

 • Členství
  1. Odesláním přihlášky na konkrétní aktivitu, jejím potvrzením Asociací Draw Planet i zájemcem, zapsáním zájemce jako účastníka aktivity a uhrazením členského příspěvku se zájemce stává zapsaným řádným členem Asociace Draw Planet.
  2. Řádný člen má právo se účastnit aktivity, na kterou byl zapsán.
  3. Právo účastnit se aktivity trvá, dokud není tato aktivita Asociací Draw Planet dokončena.
  4. Druhou formou řádného členství je nezapsaný řádný člen. Nezapsaný řádný člen má právo se účastnit aktivity, ke které se teprve v budoucnu přihlásí. Nezapsané řádné členství vzniká uhrazením členského příspěvku ve zvolené výši a vystavením unikátního kódu Asociací Draw Planet. Přijímání nezapsaných řádných členů je umožněno v nepravidelných termínech a pro
   omezený počet zájemců, dle momentální situace.
  5. Určením aktivit, kterých se nezapsaný řádný člen hodlá účastnit, se jeho členství mění na zapsané řádné členství.
 • Členský příspěvek
  1. Výše členského příspěvku je závislá na konkrétní aktivitě, které se člen účastní a na související době trvání členství.
  2. Výše členského příspěvku je uvedena na internetových stránkách u každé jednotlivé aktivity, případně je oznámena na dotaz.
  3. Zaplacené členské příspěvky jsou nevratné a budou použity k naplnění a podpoře účelů Asociace Draw Planet. Vystoupení ani vyloučení řádného člena, ani jeho neúčastí na aktivitě, do které byl zapsán, nezakládá nárok na vrácení členského příspěvku.
 • Termíny aktivit
  1. Pro každou aktivitu je na internetových stránkách uveden plánovaný čas konání.
  2. Termíny aktivit jsou plánované a Asociace Draw Planet vyvine veškerou rozumně očekávatelnou snahu, aby termíny aktivit byly vždy zachovány dle plánu.
  3. Nemůže-li se aktivity zapsaný člen zúčastnit, bude mu Asociací Draw Planet nabídnuta možnost účastnit se stejné, nebo obdobné aktivity v náhradním termínu, bude-li to možné. Jsou-li v rámci zameškané aktivity k dispozici materiály, např. prezentace a další výukové podklady, budou zapsanému členovi i přes jeho aktuální neúčast poskytnuty a/nebo zpřístupněny.
  4. Dojde-li ke změně termínu konání aktivity ze strany Asociace Draw Planet, doba členství zapsaných členů se prodlužuje až do doby, než bude aktivita dokončena. Takové prodloužení doby členství není spojeno s povinností hradit další členský příspěvek, ani obdobné příplatky.
 • Poukazy (vouchery)
  1. Poukazy (vouchery) jsou primárně určeny pro možnost darování řádného členství v podobě esteticky co nejvhodnější. Asociace Draw Planet ke každému poukazu eviduje rovněž unikátní kód nezapsaného řádného členství.
  2. Unikátní kód poukazu (voucheru) slouží pro evidenci informace o uhrazeném členském příspěvku. Uhrazením tohoto členského příspěvku a vystavením unikátního kódu se držitel poukazu stává nezapsaným řádným členem Asociace Draw Planet.
  3. Každý poukaz (unikátní kód) má evidovánu dobu platnosti, během které má držitel možnost se stát zapsaným řádným členem, a to přihlášením k účasti na konkrétní aktivitě. Uplynutím doby platnosti je nezapsané řádné členství ukončeno.
  4. V případě, že členský příspěvek opravňující k účasti na vybrané aktivitě bude vyšší než evidovaný již uhrazený členský příspěvek, bude zápis proveden až po doplacení rozdílu.
  5. V případě, že členský příspěvek opravňující k účasti na vybrané aktivitě bude nižší než evidovaný již uhrazený členský příspěvek, bude případný rozdíl evidován k dalšímu využití.
  6. Poukazy (vouchery) jsou k dispozici pouze v době, kdy je otevřena možnost přijímání nezapsaných řádných členů.
 • Platnost vnitřního předpisu
  1. Tento vnitřní předpis byl vydán v souladu se stanovami Asociace Draw Planet.
  2.  Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti 01.09.2022.
  3. Platnost a účinnost tohoto vnitřního předpisu může být ukončena rozhodnutím a/nebo vydáním nahrazujícího vnitřního předpisu Asociace Draw Planet.

Všeobecné obchodní podmínky výtvarných kurzů Draw Planet

Co je co a kdo je kdo ve všeobecných obchodních podmínkách – aby v tom nebyl úplně zmatek 🙂

Tyto všeobecné podmínky se vztahují primárně na aktivity pořádané dalšími držiteli licence Draw Planet, mimo Asociace Draw Planet. Pro aktivity Asociace Draw Planet se použijí přiměřeně, pokud není pro konkrétní případ podmínkami Asociace Draw Planet stanoveno jinak.

I. Definice pojmů

 1. „Poskytovatel“ je společnost Lepus Art s.r.o.., IČ: 17140315, se sídlem Praha 3, Žižkov, Lupáčova 891/7, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 367218.
 2. „Plán kurzů“ je seznam aktuálně plánovaných kurzů, workshopů, lekcí zaměřených na výuku a praktická cvičení v oblastech výtvarného umění a tvorby, obvykle konaných v prostorách ateliérů Draw Planet, nebo na místech jinak určených (typicky při tvorbě v exteriérech) a/nebo poskytovaných dálkově tzv. formou on-line. Souhrnně se jedná o tematicky zaměřené služby využití volného času v poskytovatelem určeném termínu.
 3. „Kurz“ je jakýkoli kurz z plánu kurzů poskytovatele. V těchto všeobecných obchodních podmínkách je pojmem „kurz“ rovněž myšlen i jakýkoli workshop, jakákoli samostatně nabízená lekce a obdobné služby poskytovatele.
 4. „Student“ je fyzická osoba, která se účastní kurzu a sama uzavřela smlouvu o umístění v kurzu.
 5. „Účastník“ je fyzická osoba, která se účastní kurzu, avšak sama smlouvu o umístění v kurzu neuzavřela.
 6. „Klient“ je právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela partnerskou smlouvu nebo smlouvu o umístění v kurzu pro jednoho nebo více účastníků nebo zakoupila poukaz.
 7. „Smlouva o spolupráci“ je smlouva stanovující specifické podmínky, bývá uzavírána typicky mezi poskytovatelem a klientem.
 8. „Smluvní vztah“ je tvořen smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 9. „Kurzovné“ je cena poskytnutí služeb poskytovatele, poskytovaných studentovi v rámci konkrétního kurzu. Pro pomůcky, materiály, drobné občerstvení (např. sušenky, oplatky, ovoce, voda, káva, čaj, apod.), atd., poskytované v rámci jednotlivých kurzů bez dalších příplatků, tj. tzv. „zdarma“ platí, že jejich poskytnutí je již součástí uváděné ceny. Rozsah a konkrétní položky takto poskytované v rámci jednotlivých kurzů se mohou lišit a jsou závislé na zaměření, době a místě konání kurzů a na dohodě s účastníky kurzů.
 10. „Poukaz“ je potvrzení vydané poskytovatelem, na základě kterého lze čerpat slevu na služby poskytovatele v určeném rozsahu a termínu. Poukaz může mít formu dárkového poukazu, voucheru, nebo po dohodě s klientem individuální podobu designu.

 

Čím to všechno začíná – nabídkou ateliérů Draw Planet. Je tam toho hodně, ale nebojte – když si nebudete jistí čím začít, napište nám na email a můžete se přijít podívat, nebo si i něco vyzkoušet 🙂

II. Plán kurzů

 1. Poskytovatel plán kurzů zveřejňuje na internetových stránkách drawplanet.cz a prostřednictvím vybraných marketingových prostředků (Facebook, letáky, inzerce v tisku apod.)
 2. Plán kurzů informuje o tematickém zaměření jednotlivých kurzů, obsahu, struktuře a jejich běžném rozsahu v podobě, v jaké již se konaly, aktuálně probíhají a jak jsou běžně plánovány, o jejich nejbližších termínech a místě konání.
 3. Jednotlivé kurzy mohou být individuálně přizpůsobovány aktuálně se účastnícím studentům. Veškerá prezentace služeb a kurzů poskytovatele na stránkách drawplanet.cz je výzvou informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o jejich poskytování v podobě přesně odpovídající zobrazení a obecnému zveřejněnému popisu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Plán kurzů zveřejněný na internetových stránkách www.drawplanet.cz uvádí i informaci, kterými lektory jsou kurzy obvykle vedeny. Tyto informace jsou předpokladem poskytovatele, nikoli závazkem. Poskytovatel vyvíjí snahu, aby jednotlivé kurzy proběhly a současně aby proběhly také v nejvyšší možné kvalitě. Z důvodů na straně poskytovatele nebo z důvodů na straně lektora (např. nemoc, osobní překážky, aj.) může být kurz veden jiným lektorem bez předchozího upozornění. Poskytovatelem je tak garantována kvalita kurzu a tematické
  zaměření, nikoli účast konkrétního lektora.
 5. V případě, že kurz bude probíhat na jiném, než původně dle plánu kurzů předpokládaném místě, je poskytovatel povinen o tomto informovat s přiměřeným předstihem všechny studenty a účastníky.

 

Jestli vás možnosti zaujaly a chcete si objednat kurz, stačí, když máte chuť. Dejte nám vědět a my už se o Vás postaráme. Není se čeho bát, hrrr do toho 🙂

III. Objednávka

 1. Kurz lze objednat zájemcem vyplněním formuláře na stránkách drawplanet.cz. Pro specifické případy lze zaslat poptávku emailem na adresu [email protected], kde zájemce uvede své případné dotazy k upřesnění.
 2. Odeslání objednávky dle předchozího ustanovení je odesláním návrhu na uzavření smlouvy.
 3. Po oboustranném odsouhlasení obsahu a podmínek objednávky zájemcem a poskytovatelem, je objednávka ve své odsouhlasené podobě platná.
 4. V případě uzavření smlouvy bude plněno především s ohledem na obsah platné objednávky ve smyslu předchozího ustanovení.
 5. Pro sjednání platné objednávky a pro oboustranné odsouhlasení jejího obsahu je využito především e-mailových zpráv.
 6. Součástí odsouhlasení objednávky je i poskytnutí platebních instrukcí poskytovatelem zájemci.
 7. Přijetím příslušné úhrady poskytovatelem, provedené řádně dle instrukcí poskytovatele zájemcem je smlouva uzavřena. Smlouva je platná po celou dobu čerpání služeb dle příslušné oboustranně odsouhlasené objednávky.

 

Když chcete darovat poukaz nebo voucher, ať se to jmenuje tak nebo tak, vždycky uděláte radost 🙂

IV. Poukazy

 1. Poskytovatel může do své nabídky dle svého uvážení zařadit i poukazy.
 2. Zakoupením poukazu, označovaného i jako „voucher“, „dárkový voucher“, „dárkový certifikát“ apod., může klient sjednat slevu pro jím určenou osobu.
 3. Poukaz je vystavován poskytovatelem ve fyzické nebo elektronické podobě dle dohody s
  klientem.
 4. Poukaz, vystavovaný poskytovatelem má omezenou platnost. Každý poukaz je označen jedinečným identifikátorem a je určen pro použití určenou oprávněnou osobou, při čerpání určených služeb poskytovatele.
 5. Doba platnosti poukazu je 12 měsíců ode dne jeho vystavení, není-li výslovně sjednána s klientem jiná doba platnosti.
 6. Součástí dohody mezi klientem a poskytovatelem je určení:
  1. služeb poskytovatele, k jehož úhradě lze poukaz použít
  2. identifikace a kontaktní údaje klienta
  3. identifikace osoby oprávněné k uplatnění poukazu (tj. zájemce o kurz, příjemce poukazu))
  4. kontaktní údaje oprávněné osoby
  5. způsob úhrady ceny za vystavení poukazu klientem
  6. datum vystavení a způsob převzetí (předání) poukazu
  7. grafická podoba poukazu a případné individuální a specifické podmínky
 7. Provedením řádné úhrady klientem je uzavřena smlouva mezi poskytovatelem a klientem, jejímž předmětem je poskytnutí slevy oprávněné osobě při čerpání služeb poskytovatele v průběhu doby platnosti poukazu a to až do výše sjednané ceny poukazu a výroba poukazu. Tato smlouva je platná ode dne přijetí příslušné platby poskytovatelem do okamžiku provedení příslušného čerpání slevy oprávněnou osobou, nejdéle však po dobu platnosti poukazu.
 8. Výroba poukazu je zahájena obvykle v den přijetí platby poskytovatelem.
 9. Čerpání slevy poskytované na základě vystaveného poukazu proběhne okamžikem, kdy mezi poskytovatelem a oprávněnou osobou dojde k dohodě na termínu konání (anebo zahájení) kurzu z nabídky poskytovatele, k úhradě jehož ceny bude sleva použita. Tato dohoda probíhá obdobně, jako v případě objednání kurzu zájemcem. Provedením čerpání slevy oprávněnou osobou poukaz ztrácí další platnost.
 10. Z ceny kurzu, do kterého se oprávněná osoba přihlásí, bude odečtena hodnota poukazu. Případný rozdíl v ceně musí být vyrovnán nejpozději v den zahájení kurzu.
 11. Vystavené poukazy nelze proplácet ani nijak směňovat za peníze.
 12. Klientem již zaplacené a poskytovatelem klientovi zaslané nebo mu předané poukazy nejsou poskytovatelem přijímány zpět (mimo jejich uplatnění) ani propláceny.
 13. Ve výjimečných situacích na straně oprávněné osoby a/nebo klienta, lze změnit oprávněnou osobu, avšak vždy na základě souhlasu poskytovatele a dle posouzení situace poskytovatelem i klientem, který poukaz zakoupil. Poskytovatel má právo v takovém případě požadovat předložení vystaveného poukazu před provedením změny.
 14. Sleva na základě poukazu bude poskytovatelem přiznána pouze oprávněné osobě
 15. V případě ztracených a/nebo poškozených poukazů je jejich náhrada možná výhradně na základě dohody s osobou, která prokáže, že je osobou oprávněnou a/nebo klientem v době, kdy předání oprávněné osobě ještě nenastalo. Poskytovatel si v takových případech vyhrazuje právo jednostranně s konečnou platností rozhodnout, zda náhrada poukazu bude provedena. V případě poškozených poukazů je vždy nutné odevzdání poškozeného poukazu poskytovateli k posouzení jeho platnosti.
 16. Každý poukaz lze uplatnit pouze jednou, není-li výslovně a písemně pro konkrétní případ předem sjednáno s klientem jinak.

 

Kdy a jak provádět úhrady?  Vždy nejlépe hned po domluvení objednávky.  Pokud objednáváte na poslední chvíli, domluvíme se emailem 🙂

V. Platby

 1. Úhrady za kurzy s předem plánovanou rezervací účasti musí být provedeny tak, aby byly přijaty poskytovatelem do 14 dnů ode dne odsouhlasení objednávky a alespoň 7 dnů před zahájením kurzu.
 2. V případě, že k přijetí úhrady dojde později než 7 dnů před zahájením kurzu a/nebo než 14 dnů od odsouhlasení objednávky, není poskytovatel povinen služby poskytnout v celém rozsahu odsouhlasené objednávky. Po přijetí úhrady v termínech dle tohoto ustanovení je o případných změnách v rozsahu plnění poskytovatel povinen neprodleně studenta informovat. Potvrdí-li poskytovatel přijetí úhrady a neoznámí-li současně změnu v rozsahu služeb, má se za to, že služby budou poskytnuty v rozsahu sjednaném odsouhlasenou objednávkou.
 3. Úhrady za účast na průběžně konaných lekcích bez dlouhodobě plánovaných rezervací probíhají obvykle na místě při zahájení lekcí.

 

Jestliže se něco nepovedlo, v každém případě nám dejte co nejdříve vědět na email a řešení určitě společně najdeme 🙂

VI. Storno a náhrady

 1. V případech, kdy z vážných důvodů nebude možné, aby student absolvoval konkrétní kurz s předem plánovanou rezervací účasti (nemoc, jiné nepředvídatelné okolnosti apod.), bude ze strany studenta i ze strany poskytovatele vyvíjena snaha, aby bylo sjednáno obdobné plnění v odpovídajícím rozsahu.
 2. V případě, že objednaný a uhrazený kurz bude poskytovatelem jednostranně zrušen z jeho zavinění, neprodleně o tom uvědomí všechny studenty a účastníky a sdělí možné termíny náhradního plnění. Nebude-li v takovém případě sjednáno poskytnutí náhradního plnění, poskytovatel vrátí studentům přijaté úhrady a to ve výši odpovídající neposkytnutému plnění v případě zrušení části kurzu, nebo až do výše přijatých úhrad v případě zrušení celého kurzu.
 3. V případě zrušení účasti na kurzu ze strany studenta před zahájením kurzu, vrátí poskytovatel studentovi přijatou úhradu za kurz po odečtení storno poplatku, který činí:
  1. 0% z ceny kurzu (vráceno 100%), pokud je účast studentem zrušena alespoň 30 dnů před zahájením kurzu
  2. 20% z ceny kurzu (vráceno 80%), pokud je účast studentem zrušena méně než 30 dnů, ale alespoň 14 dnů před zahájením kurzu
  3. 50% z ceny kurzu (vráceno 50%), pokud je účast studentem zrušena méně než 14 dnů, ale alespoň 7 dnů před zahájením kurzu
  4. 70% z ceny kurzu (vráceno 30%), pokud je účast studentem zrušena méně než 7 dnů, ale alespoň 3 dny před zahájením kurzu
  5. 90% z ceny kurzu (vráceno 10%), pokud je účast studentem zrušena přede dnem zahájení kurzu, ale méně než 3 dny před zahájením kurzu
 4. V případě zrušení účasti na kurzu ze strany studenta (účastníka) po zahájení kurzu nelze vracet provedené úhrady. Student (účastník) však může na základě dohody s poskytovatelem za sebe určit náhradníka.
 5. V případě neúčasti studenta – oprávněné osoby, na kurzech s uplatněním čerpání slevy na základě poukazu lze studentovi vracet dle předchozího ustanovení úhrady, které sám uhradil nad rámec poskytnuté slevy.
 6. Objednávku poukazu lze stornovat nejpozději v den přijetí platby poskytovatelem a současně nejpozději 7 dnů před jeho datem vystavení. Zrušení a/nebo storno platnosti poukazu nebo jeho objednávky je oprávněn navrhnout pouze poskytovatel, nebo klient, který poukaz objednal a uhradil.
 7. V případě zrušení objednávky poukazu klientem, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu nákladů na přípravu a výrobu poukazu a to až do výše =300,-Kč.
 8. Zrušení platnosti nebo storno poukazu není možné po okamžiku určení kurzu oprávněnou osobou s čerpáním slevy.

 

Obecně, nebo-li co se nevešlo nebo nehodilo do předchozích kapitol, všechno se nedá zaškatulkovat 🙂

VII. Obecná ustanovení

 1. Vztahy mezi poskytovatelem a zájemcem a/nebo studentem a/nebo účastníkem a/nebo klientem se řídí českými zákony v platném znění. Veškeré případné spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány podle českého práva, českým soudem na území Hl. města Prahy.
 2. Zájemce, student, klient a/nebo účastník prohlašuje, že si je vědom svých práv ochrany jeho osobních údajů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (do 25.05.2018) a počínaje dnem 25.05.2018 již nově podle GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) a je srozuměn a souhlasí s tím, že údaje o jeho osobě, které poskytovateli předá v souvislosti s projevením zájmu, objednáváním, uzavřením smlouvy, správou Smlouvy a/nebo poskytováním služeb, poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy účinnými na území České republiky, a to na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Poskytnuté osobní údaje budou poskytovatelem zpracovány za účelem registrace, informování o novinkách a nabízení služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách poskytovatele, plnění smluv, zajištění oprávněných zájmů poskytovatele a plnění zákonných povinností. K zajištění těchto činností je poskytovatel oprávněn pověřit třetí osobu. Zájemce, student, klient a/nebo účastník bere na vědomí, že má práva vyplývající z platných zákonů o ochraně osobních údajů, zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně odvolat, že má právo na informace a na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, jejich výmaz apod. Další informace k problematice osobních údajů jsou uvedeny v části „Zásady ochrany osobních údajů v Draw Planet“.
 3. Poskytování kurzů je poskytováním služeb využití volného času, a podnikatel (poskytovatel) tato plnění poskytuje v určeném termínu. Dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1837, písm. j), spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
 4. S ohledem na citované ustanovení obč. zákoníku, je ukončení smlouvy možné dohodou, nikoli odstoupením.
 5. Během kurzů je poskytovatel oprávněn a zájemce, student, klient, účastník a/nebo zákonný zástupce to bere na vědomí, bezúplatně pořizovat fotodokumentaci a zvukově-obrazové záznamy o jejich průběhu včetně podobizen účastníků a přítomných osob a o vytvářených dílech. Jakékoli záznamy jsou pořizovány neskrytě a veškeré osoby, které by mohly být na záznamech rozpoznány, jsou vždy předem upozorněny a mají možnost se pořizování záznamu neúčastnit.
 6. Poskytovatel fotografie a záznamy pořizuje pro účely zdokumentování průběhu poskytovaných služeb, a pro účely zveřejnění ukázek na internetu a ve svých propagačních materiálech.
 7. Zájemce, student, klient a/nebo účastník uděluje poskytovateli bezplatnou licenci k užití jeho díla, které vznikne v průběhu kurzů poskytovatele, a to licenci nevýhradní, územně neomezenou, na dobu trvání majetkových práv. Poskytovatel není povinen licenci využít. Na základě udělené licence je poskytovatel oprávněn užít části díla nebo celá díla a/nebo jejich reprodukce dle svého uvážení, jednotlivě i jako součást díla souborného, spojovat je s jinými díly, zveřejňovat je, použít jako předlohu či vzor při kurzech ve svých informačních i propagačních materiálech.
 8. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek poskytovatel zveřejňuje na internetových stránkách https://www.drawplanet.cz.
 9. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01.září 2022 a nahrazují ke dni své účinnosti veškerá předchozí znění.

VIII. Figuranti, modelky a modelové

V rámci některých kurzů je nezbytná přítomnost figuranta, modelu, modelky apod. Ať už jde o osobu jakéhokoli pohlaví, taková osoba vyjádřila souhlas a ochotu „stát modelem“ v rámci kurzu, a tak ji budeme obecně označovat jako „model“. V rámci kurzu se účastníci učí zachycovat obraz lidského těla, a/nebo jeho částí. Model je přítomen na kurzu pouze a výhradně pro účely probíhající výuky. Jakákoli vyobrazení modelu (včetně i jen částečného vyobrazení) a jakákoli díla, jejichž je součástí, jsou studijním materiálem účastníků kurzu, určeným pro a pouze pro jejich osobní použití při nacvičování postupů dle instrukcí lektora kurzu. Užití jinými způsoby a za jiným účelem, včetně jakýchkoli forem publikování a šíření prostřednictvím internetu, zveřejňování, prezentací, rozmnožování, umožnění rozmnožování třetími osobami atd. je přísně zakázáno. K těmto dílům jsou vázána práva vyobrazeného modelu, a to minimálně práva osobnostní. V případě, že účastník kurzu hodlá využít taková díla jiným způsobem než pouze k vlastnímu studiu vyučovaného tématu, je povinen si k užití dle svého záměru vyžádat souhlas osoby, která modelem stála s tím, že tato osoba není povinna takový souhlas poskytnout. Pro takový souhlas doporučujeme uzavřít dohodu písemně.

Také Vám připadá tohle čtení nezáživné? Víme, co je nejlepší 🙂

NÁPAD, STÍŽNOST, POCHVALA, PROBLÉMEK, RADOST, OTÁZKA?

Napište nám prosím na [email protected]

 

Zásady ochrany osobních údajů v Draw Planet

U nás v Draw Planet respektujeme potřebu dodržovat pravidla při zpracování osobních údajů.

V Draw Planet jsme pracovali s osobními údaji opatrně vždy. Původně podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a počínaje dnem 25.5.2018 již nově podle GDPR (správný název je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).

Pokud budete cokoli potřebovat, stále platí, že se na nás můžete obrátit na email: [email protected], nebo na tel.: +420 605 178 049.

Mezi základní pravidla patří např. i poskytnutí informací, jakým způsobem s osobními údaji pracujeme, jaká data to jsou a jaká práva máte Vy, kterých se osobní údaje týkají.

Tak pojďme na to!

Kdo data zpracovává

Správcem osobních údajů je Společnost New Trade Technologies s.r.o., IČ: 27223752, se sídlem Praha 9, Vysočany, Kabešova 943/2, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 105696 (dále i jen „NTT“) a je rovněž zpracovatelem osobních údajů pro držitele licencí užívání značky Draw Planet.

V případě, že se účastníte aktivit Asociace Draw Planet, správcem právě Vašich osobních údajů je Association For The Education Development z.s., IČ: 09723846 se sídlem Plzeňská 157/98, Košíře, 150 00 Praha 5 (dále i jen „Asociace Draw Planet“).

V případě, že se účastníte aktivit Draw Planet Lepus, správcem právě Vašich osobních údajů je Lepus Art s.r.o., IČ: 17140315 se sídlem Praha 3, Žižkov, Lupáčova 891/7 (dále i jen „Draw Planet Lepus“). V těchto zásadách je označením „Draw Planet“ myšlen správce a/nebo zpracovatel osobních údajů „Draw Planet Lepus“ a/nebo „Asociace Draw Planet“ dle kontextu, resp. adekvátně dle příslušnosti subjektu údajů ke správci osobních údajů.

Samozřejmě i u nás v Draw Planet se neobejdeme bez spolupráce se specialisty ve svých oborech nebo s provozovateli technologických řešení. Veškerá zpracování však podléhají stejné ochraně. V tomto směru spolupracujeme především s

 • poskytovateli cloudových služeb;
 • poskytovateli serverových a technologických řešení;
 • poskytovateli marketingových nástrojů a služeb;
 • dodavateli služeb pro správu internetových řešení a prezentací;
 • poskytovateli komunikačních nástrojů;
 • poskytovatelé administrativních a doručovacích služeb.

V rámci spolupráce může docházet k technickému zpracování dat mimo území Evropské unie, vždy však v rámci spolupráce s partnerem, který splňuje požadavky stanovené nařízením GDPR.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli přímo Vy při komunikaci s námi, nebo během objednávání zboží či služeb. O jaké údaje jde:

 • identifikační údaje, typicky jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje, typicky e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa;
 • údaje související s Vašimi objednávkami a požadavky, typicky rozsah objednávek, předsmluvní informace apod.;
 • informace pro optimalizaci internetových prezentací a elektronickou komunikaci, typicky informace předávané v rámci komunikace na sociálních sítích, cookies, technické parametry zobrazování našich prezentací apod.;

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

 • plnění smluvního vztahu (vyřizování objednávek, organizace objednaných služeb apod.);
 • správa uživatelských účtů (databáze zákazníků, registrovaných uživatelů a zájemců);
 • zajištění předsmluvních jednání (komunikace s potenciálními zákazníky);
 • komunikace se zákazníky a zájemci (zasílání zpráv, informací, telefonický kontakt apod.);
 • zasílání informací o novinkách a obchodních sdělení zájemcům (typicky emailem);
 • plnění povinností daných zákonem.

Osobní údaje rozhodně nepředáváme třetím stranám pro jejich vlastní marketingové aktivity.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme a archivujeme po dobu 10 let. Uvedená lhůta se počítá ode dne získání údajů, případně ode dne, kdy bylo subjektu údajů zaslána informace o zpracování osobních údajů s informací o novém počátku lhůty.

Po uplynutí uvedené lhůty jsou údaje vymazány.

Zabezpečení osobních údajů

V Draw Planet používáme jak technická, tak i organizační opatření, abychom předcházeli neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zcizení nebo zneužití. Přístup k datům má pouze omezený počet osob.

Práva subjektů údajů

Ve vztahu k osobním údajům o sobě, máte ze zákona následující práva:

 • právo na informace a právo na přístup (informace, zda Vaše údaje zpracováváme a jaká to jsou);
 • právo na opravu (zjistíte-li, že údaje o Vás jsou nesprávné);
 • právo na výmaz a právo na omezení (dočasné zastavení zpracování, nebo výmaz);
 • právo vznést námitku (máte-li důvod, aby Vaše údaje nebyly zpracovávány);
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (domníváte-li se, že jsou porušována Vaše práva);

Provoz kamerového systému

Pro zajištění ochrany zdraví a majetku, a to jak nás v Draw Planet, tak i Vás, našich návštěvníků, je v prostorech ateliérů Draw Planet instalován kamerový systém se záznamem s detekcí pohybu. Kamery jsou umístěny u hlavního vchodu do ateliérů a v jednotlivých ateliérech. Kamerový systém není propojen s žádnými dalšími osobními údaji a záznam není nijak dále zpracováván a automaticky je cyklicky přepisován. Záznam je uchováván max. po dobu 10 dnů. V případě potřeby (úraz, krádež, nehoda apod.), je záznam poskytnut Policii ČR. V případě šetření takových události, zůstává záznam příslušného časového okamžiku uchováván po dobu probíhajícího šetření. Přístup k on-line přenosu obrazu má dispečink bezpečnostní agentury, pro zajištění kontroly v případě alarmem indikovaných poplachových událostí. Provozovatelem kamerového systému a správcem a zpracovatelem osobních údajů jsou New Trade Technologies s.r.o. a vždy lokální držitel licence Draw Planet zajišťující provoz konkrétních ateliérů.

Zasílání newsletteru Draw Planet

Zájemcům o naše služby a našim zákazníkům, kteří nám poskytli e-mailovou adresu, zasíláme občas informace o novinkách, slevách, akcích nebo o službách, které poptávali apod. Takové informace zasíláme po dobu, po kterou dle těchto zásad archivujeme a zpracováváme poskytnuté osobní údaje. Nepřejete-li si dostávat náš občasný newsletter, můžete se odhlásit a to zasláním e-mailu s předmětem „Nezasílat newsletter“ na naši adresu: [email protected] . Odhlašovací e-mail zašlete z adresy, kterou chcete z odběru informací odhlásit.

K těmto zásadám

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále i jen „zásady“) jsou platné a účinné ode dne 25.05.2018. Ujednání těchto zásad má přednost před aplikací jakéhokoli jiného předchozího ujednání v dotčených oblastech.

Draw Planet je oprávněna jednostranně měnit tyto zásady s tím, že o změnách je povinna informovat subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracovává.

Kontakt

Pro jakékoli dotazy, žádosti, informace jsme Vám k dispozici na známých kontaktech:

Email: [email protected]

Tel.: +420 605 178 049

 

Stanovy spolku

Association For The Education Development z.s.

 1. Název a sídlo
  • Název spolku zní: Association For The Education Development z.s.
  • Sídlem spolku je obec Praha
 1. Účely spolku
  • Hlavním účelem spolku je
   • podpora a popularizace výtvarného umění a architektury,
   • podpora a popularizace vzdělání, inovativních technologií a obecně tvořivosti,
   • podpora aktivit této popularizaci prospívajících.
  • Dalším účelem spolku je podpora vlastních i cizích aktivit, které mají potenciál hlavnímu účelu spolku prospět.
  • Pro naplnění účelu spolku bude spolek vykonávat hlavní činnosti dle ustanovení 3.1.
  • Pro podporu naplnění účelu a podporu hlavních činností, bude spolek vyvíjet další aktivity a vedlejší činnosti, dle ustanovení 3.2. 
 1. Formy činnosti
  • Hlavními formami činnosti jsou
   • Pořádání vlastních výtvarných a vzdělávacích akcí, seminářů a kurzů.
   • Organizování zájmových setkání.
   • Propagační a popularizační podpora umění a tvořivosti, včetně organizování kampaní a/nebo účasti v nich.
   • Navazování a rozvíjení spolupráce mezi umělci, odborníky a zájmovými skupinami z ČR i zahraničí
   • Spolupráce s dalšími fyzickými i právnickými osobami za účelem podpory účelů spolku dle článku 2.
 • Vedlejšími formami činnosti jsou
  • Hospodářská činnost podnikání, především dle obsahové náplně živnosti volné, tj. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
  • Činnosti dle ustanovení 3.2.1. spočívají pak především, nikoli však výhradně, v pořádání vzdělávacích aktivit, kurzů, seminářů, poskytování konzultací apod.
  • Umožnění přístupu na akce určené pro členy nečlenům zdarma a/nebo za úplatu.
  • Další činnosti, které pomohou naplnit účel spolku buď svým obsahem, nebo v jejich důsledku vzniklými benefity (finanční, hmotné i nehmotné).
 1. Orgány spolku a funkce
  • Statutární orgán
   • Statutárním orgánem spolku je předseda spolku.
   • Statutární je orgán jednočlenný, předseda spolku jedná jménem spolku samostatně.
   • Předseda spolku je volen z řad kmenových členů.
   • Předseda spolku je volen a odvolává předsednictvem.
   • Předseda spolku je volen na dobu neurčitou.
   • Předseda spolku je oprávněn ustanovit za sebe zástupce, avšak výhradně písemnou
    formou s úředně ověřeným podpisem zastupovaného člena.
 • Nejvyšší orgán
  • Nejvyšším orgánem je předsednictvo.
  • Předsednictvo tvoří tři členové z řad kmenových členů a hospodář.
  • První členy předsednictva volí zakládající členové.
  • Předsednictvo zasedá minimálně jedenkrát ročně.
  • Předsednictvo především
   • volí a odvolává předsedu spolku;
   • volí hospodáře spolku;
   • přijímá kmenové členy spolku;
   • ukončuje a/nebo ruší členství kmenových členů spolku;
   • rozhoduje o změnách stanov.
  • Předsednictvo rozhoduje o způsobu likvidace, o způsobech naložení s majetkem, finančními a peněžními prostředky spolku v případě ukončení jeho činnosti, zániku, likvidaci a ve všech obdobných případech.
  • Každý člen předsednictva je oprávněn ustanovit za sebe zástupce, avšak výhradně písemnou formou s úředně ověřeným podpisem zastupovaného člena.
  • Předsednictvo může přijímat rozhodnutí, a to i mimo zasedání, s využitím technických prostředků i písemnou formou a písemnou formou korespondenčně. Stejně tak lze realizovat zasedání předsednictva.
  • Předsednictvo rozhoduje hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí prostá většina celkového počtu hlasů všech členů předsednictva. Hlas hospodáře má váhu dvou hlasů.
  • Hlasy zastoupeného a zastupujícího se neslučují a počítají se každý hlas jako samostatný. Je-li stejná osoba zároveň členem předsednictva a hospodářem, musí buď hlasovat prostřednictvím zástupce, nebo jasně určit, jak hlasuje z titulu funkce hospodáře a jak hlasuje z titulu člena předsednictva z řad kmenových členů.
 • Hospodář
  • První hospodář je zvolen zakládajícími členy spolku.
  • Funkční období hospodáře je stanoveno na dobu neurčitou.
  • Druhý a další hospodář je volen na dobu předsednictvem z řad kmenových členů.
  • Hospodář především
   • řídí a organizuje běžné provozní činnosti a záležitosti;
   • účastní se jednání, zasedání a rozhodování předsednictva;
   • spravuje finanční a peněžní prostředky a majetek spolku;
   • spravuje prostředky na bankovních účtech spolku;
   • jedná s finančními institucemi a bankami včetně nastavování autorizací, dispozičních práv, internetového bankovnictví, platebních karet apod.;
   • rozhoduje v otázkách řádného a individuálního členství a členských příspěvků řádných a individuálních členů;
   • organizuje akce a aktivity, činnosti a propagaci spolku;
   • jedná s dodavateli, odběrateli, poskytovateli služeb apod.;
   • vydává vnitřní předpisy;
  • Hospodář je oprávněn k veškerým dalším rozhodnutím, úkonům a činnostem, které nejsou dle zákona a/nebo stanov spolku vyhrazeny výlučně statutárnímu a/nebo nejvyššímu orgánu spolku.
 1. Členství ve spolku
  • Členství
   • Členství ve spolku může být řádné, kmenové nebo individuální.
   • Pro všechny druhy členství platí, že
    • členem může být fyzická i právnická osoba;
    • podmínkou členství není občanství, příslušnost, sídlo apod. v České republice;
    • člen spolku je povinen dbát dobrého jména spolku, řídit se stanovami a vnitřními předpisy spolku.
    • členství nepřechází na dědice ani na právního nástupce člena.
 • Kmenové členství
  • Prvními kmenovými členy jsou zakládající členové spolku.
  • Kmenoví členové jsou přijímáni výhradně předsednictvem spolku.
  • Kmenové členství může být zrušeno, nebo změněno na jiný druh členství rozhodnutím předsednictva.
  • Členský příspěvek kmenových členů je dobrovolný a v dobrovolné výši.
  • Kmenový člen má právo se účastnit aktivit spolku, dovolí-li to organizační a kapacitní možnosti a má právo být navrhován a volen do funkcí a orgánů spolku.
  • Kmenový člen může zrušit své kmenové členství písemným oznámením předaným kterémukoli orgánu spolku a zároveň hospodáři.
  • Práva a povinnosti kmenových členů, neupravená těmito stanovami jsou upravována vnitřními předpisy spolku.
 • Řádné členství
  • Členství řádného člena vzniká po přijetí jeho přihlášky, uhrazením členského příspěvku. Výše členských příspěvků mohou být stanovovány v různých výších a frekvencích úhrad, podle rozsahu předpokládané účasti řádného člena na akcích spolku a na předpokládané délce řádného členství.
  • Řádný člen má právo účastnit se vybraných akcí pořádaných spolkem.
  • Řádné členství může být ukončeno dobrovolně ze strany řádného člena oznámením o vystoupení.
  • Řádné členství může být ukončeno rozhodnutím orgánem spolku a/nebo hospodářem.
  • Výše členských příspěvků, úpravy jejich výší související s výběrem akcí a podobné záležitosti se řídí vnitřními předpisy spolku.
  • Zaplacené členské příspěvky jsou nevratné a budou použity k naplnění a podpoře účelů spolku. Vystoupením ani vyloučením řádného člena ze spolku, ani jeho neúčastí na předpokládané akci, nezakládá nárok na vrácení členského příspěvku.
 • Individuální členství
  • Individuálním členem se může stát osoba nebo subjekt pouze na základě rozhodnutí hospodáře, statutárního orgánu, nebo nejvyššího orgánu spolku.
  • Podmínky, práva a povinnosti individuálního člena jsou pro konkrétní případ stanoveny hospodářem, statutárním orgánem, nebo nejvyšším orgánem spolku.
  • Individuální členství může být ukončeno dobrovolným vystoupením individuálního, které písemně oznámí hospodáři, statutárnímu orgánu a/nebo nejvyššímu orgánu spolku.
  • Individuální členství může být ukončeno rozhodnutím hospodáře, statutárního orgánu a/nebo nejvyššího orgánu spolku.
 1. Hospodaření spolku
  • Spolek primárně zajišťuje prostředky pro svou činnost výběrem členských příspěvků, přijímáním darů, případně dotací apod. Pro lepší zajištění podpory a realizací účelu spolku, může být spolkem vykonávána i další výdělečná činnost ve smyslu ust. 3.2.
  • Změna v rozsahu podnikatelského oprávnění, jako např. získání dalšího živnostenského oprávnění, změny v předmětech činnosti apod. nevyžadují změnu stanov spolku a nejsou za změnu stanov považovány.
  • V případě ukončení činnosti spolku, jeho likvidaci a obdobných případech, rozhoduje o naložení s majetkem a právy spolku předsednictvo.
  • Na hospodaření spolku dohlíží hospodář.
 1. Závěrečná ustanovení
  • Tyto stanovy schválilo předsednictvo na schůzí předsednictva v Praze dne 28.06.2022.

 

Kontakt

Pro jakékoli dotazy, žádosti, informace jsme Vám k dispozici na známých kontaktech:

Email: [email protected]

Tel.: +420 605 178 049

1-2017-Akvarelova-Ilustrace-1-94

UŽ VÁM NIC NEUTEČE!